מסמכים תומכי תביעות

 
 

מסמכים תומכי תביעות

 

כל תביעה המוגשת בגין נזק או אובדן למטען בהובלה, כנגד המבטח או כנגד צד ג', חייבת להיות נתמכת במסמכים נלווים. חלק מהמסמכים הם מסמכי חובה הנדרשים בכל תביעה וחלקם דרושים על פי העניין.
את המסמכים יש להמציא דרך סוכן הביטוח לידי השמאי המטפל בתביעה, או במקרה שהתביעה אינה בטיפול שמאי, לידי המבטח.
מסמכי חובה 
מסמכים אלה נדרשים ככלל לצורך הוכחת מעמד התובע, זיקתו ואת ערכו של המטען נשוא התביעה.

שם המסמך

הסבר

 נימוקי הצורך

תעודת/ תוספת הביטוח המכסה את המטען נשוא התביעהבמידה  שהוצאה תעודת ביטוח, זהו מסמך סחיר, בר הסבה ויש להמציא את המקור, המהווה הוכחת זכאות לתבוע מהמבטח. 
שטר מטען על כל צורותיו; ש/מ ימי, ש/מ אווירי, Combined B/L, Through B/L ,
(FBL)Forwarder's B/L
כאשר שטר המטען הוא מסמך סחיר הניתן להסבה, כמו למשל ש/מ ימי, יש להמציא את המקור.הסתייגויות בשטר המטען באשר למצב המטען בטרם הטעינה - יופיעו במקור 
חשבון ספק, המתייחס למלא ערך המטען לצורך אימות זיקת התובע, פירטי העסקה, תנאי המסירה והתשלום 
פירוט אריזה - Packing List לצןרך זיהוי הפרטים הפגועים או החסרים
רשימון מכס להשלמת פרטים ואימותם
מכתבי מחאה כנגד המוביל הראשי, המשלח, המוביל היבשתי, הנמל או המסוף.
כמו גם העתקי התשובות למכתבים אלה.

הגורם הרלוונטי לפי העניין.

חובה הנדרשת לפי הפוליסה כדי לשמור על זכות השיבוב, שעם התשלום, תומחה למבטח.

בעזרת עמיל המכס - חשוב ביותר לזכור שמכתבי המחאה, חייבים להיות מוגשים בפרק זמן קצוב, בן ימים ספורים (מספר הימים שונה לגבי הגופים השונים).
מסמכים התומכים בעילת התביעה
Proof of Delivery - PODבמקרה של תביעות חו"ל - מסמך המאשר מצב קבלת/מסירת מטענים בחו"ל

בייבוא- מאשר כמות ומצב המטען בתחילת המסע.
בייצוא -  מאשר מצב וכמות המטען בהגיעו ליעד.

איתור/פקודת מסירה של מסוףעשוי להעיד על מצב המטען בקבלה או בעת המסירה 
תעודת משלוח / הובלה יבשתיתאמורה להיות מסוייגת אם היה נזק בעת הקבלהמחייבת הערה על ידי מקבל המטען בעת המסירה אצלו.
 תעודת שער, תעודת נמל, גליון שקילה ניתנים בנמלי היםבמקרה נזק/חוסר מאותר בנמל 
מסמכים התומכים במידת הנזק / החוסר
דוח שמאותמשקף תוצאות בירור - כשלעצמו נסמך על מסמכים תומכים על פי הנהג - דוח השמאות מוזמן (בהפניית המבטח), משולם ומוגש על ידי התובע. במציאות היום - המבטח ממנה ומשלם לשמאי ומקבל את דוח השמאות במישרין. 
אישור חוסרמוצא על ידי חב' תעופה/בלדרותבמקרה חוסר יח' שלמות
תעודת שקילה/חוסרמונפקת ע"י נמלי הים  
פקודת מסירה - מסופי מטען  מאשרת מצב קליטה ומסירה 
פירוט - אישור  מכסחשש לחוסר חייב להיות נתמך ע"י בדיקת (פירוט) מכס המאמת כמות וזהוי הפריטים החסרים.בטרם שחרור הטובין בחזקת המכס - רק למכס או ברשותו ניתן לספור ולברר כמויות. 
חוסר מאומת ע"י המכס מאפשר החזר מיסים. 
הזמנה/חשבון חלפיםמאפשר חישוב החזר בגין אובדן חלקים הניתנים להחלפהחשבון והוכחת תשלום לספק ולגורמי הובלה ושחרור - יאפשרו החזר על פי סעיף החילוף 
חשבון תיקוןבמקרה של הוצאות תיקון נזק 
חשבונות בגין הוצאות מיוחדותהנצלה, יבוש, איסןף, אריזהבמקרה שנעשו בטרם הגיעו הטובין ליעדם= Sue & Labor
אימות ותמיכה בקיום תנאים מוקדמים
תעודות ווטרנריות/הגנת הצומח כשהטובין מן החי או הצומחכשהפוליסה מתנה את הכיסוי
דוח שמאות- סקירה לפני משלוחבמקרה של ציוד משומש, יד שניה
במקרה של ציוד חריג או רב ערך

נדרש ע"י המבטח כהוכחת מצב
נדרש ע"י המבטח לוודא הגנות

תעודות שקילה / איכות כמותע"י חב' השגחהכשהפוליסה מתנה את הכיסוי

 

 

 

גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר      
 
 

קרן היסוד 3 כניסה ב' רמת אילן גבעת שמואל, ת"ד 6608
טל': 7369673 – 03, פקס: 5340531 – 03
דוא"ל:
ade@ade.co.il