נהלי תביעות - היבט התובע

 
 

נהלי תביעות - מהיבט התובע

כל תביעה כנגד גורם כלשהו בין אם מבטח או צד ג', בגין נזק או אובדן לטובין בהובלה, ראשיתה בדווח שנתקבל מגורם מסוים במהלך הדרך על מצב דברים מסויים המחייב את בעלי המטען / המבוטחים / השולח / המקבל, להלן התובע, לפעל או להחליט על צעדים המתחייבים ממצב העניינים. 
לעיתים מדובר באירוע תאונתי שבמהלכו נגרם נזק למטען, או מראית פני המטען או דווח במסמכים, המעלה חשש נזק או חוסר. 
גילוי העובדה או החשש להיות המטען נזוק או חסר, להלן פגוע, הוא ראשיתו של תהליך שסופו, אם אכן מחייב הדבר, הגשת תביעה לשיפוי כמידת האובדן.

הזכות לתבוע, אינה בהכרח של המבוטח שכן הביטוח הימי ניתן להסבה עם החזקה במטען. עם הסבת הזכויות מוסבות מן הסתם גם החובות. לעיתים המבוטח הוא יבואן מקבל המטען ולעיתים הוא הייצואן הממחה זכויותיו עם מסירת המטען - על כן נשתמש בהמשך במונח "תובע" כבעל הזכות על פי הפוליסה.

פעולות ראשוניות עם גילוי חשש לפגיעה במטען - בטרם הגעת המטען ליעד
הודעות על חשש נזק, ברמות סבירות או חומרה שונות, מתקבלות אצל מבוטחים באורח שגרתי; מידי סוכן המכס, המשלח, מסופי מטען או חב' ההובלה. בדרך כלל, למעט מקרים יוצאים מהכלל, הגוף המדווח הוא זה הבא אחרי הגורם המזיק בשרשרת המעבר מגוף לגוף - בעיקר כדי שלא יואשם באחריות לנזק או החוסר. לעיתים גם כדי לבקש מהתובע החלטה בדבר המשך פעילות.
עם קבלת ההודעה בדבר חשש לנזק מחייב הדבר את התובע לנקוט בצעדים מסויימים בבמגמה:

 •  למזער או למנוע החמרה של הנזק או האובדן. 
  פעולות כאלה שונות באופין ומוכתבות מאופי הפגיעה, המטען ונסיבות המקרה. אלה צעדים היכולים להיות מעשיים כמו מיון והפרדה בין רטוב ליבש, איסוף/אריזה מחדש של מטען מפוזר או איטום וסתימת דליפה של מטענים ניגרים. פעולות כאלו נעשות בדרך כלל בסיוע ובהדרכת שמאי המתמנה לטפל בתביעה בשם המטען הפגוע.
  הוצאות סבירות בגין  צעדי המנע והמזעור מוכרות ביטוח ימי ובלבד שתרמו למזעור הנזק. הוצאות עקיפות בגין היות המטען נזוק שלא תרמו למניעתו או למזעורו, אינן מכוסות.
  הוצאות בגין פעולות מנע ומזעור שנעשו בנמל ביניים, לפני הגיע המטען לנמל היעד, נחשבות כהוצאות "דין וטורח" (Sue & Labour) , שעשויות להיות מוכרות בנוסף לאובדן כללי (Total Loss). 
  פעולות אחרות יכולות להיות בעלות אופי אדמינסטרטיבי כמו למשל "פירוט מכס" המתחייב כדי לאפשר בקשה להחזר מיסים המחוייבים בייבוא.
 • לתעד את מצב המטען במקום היותו במגמה לאפיין ולשייך את הגורם ולכמתו
  תיעוד מצבו של המטען סמוך ככל האפשר למועד גילוי הפגיעה, יתרונו בעיקר בכך שהוא מטיב את הסיכוי לשייך את הפגיעה לגורם ולגוף האחראי לה. חשיבותו בעיקר לצרכי שיבוב.
  יתרון נוסף, בעיקר כשמדובר בטובין "גניבים", בעלי ערך, הוא בכך שחשש לחוסר יאומת ויכומת (פירוט מכס - עשוי להידרש), כדי לתחום את ממדי האובדן למנוע המשך זליגה בהמשך הדרך.   
 • ליידע את גורמי ההובלה האחראים למצב ולהחזיקם אחראים  לנזק, כדי לשמר את זכות השיבוב.
 פעולות ראשוניות עם הגעת המטען ליעד
 • הערת נזק בתעודת המשלוח 
  עם הגעת המטען ליעדו, יש לבדוק מצבו הפיזי והכמותי. במקרה של פגיעה או חוסר חובה לציין זאת בתעודת המשלוח.

במדה ולא ניתן לבדוק מצבו הפיזי של המטען (אם למשל מחייב פתיחת אריזות) ירשם בתעודת המשלוח: "נתקבל X יח', שלמות הטובין טרם נבדקה".

במקרה של מכולה. יש לוודא מצבה החיצוני ומספרי הסגרים שעל הדלתות והתאמתם למסמכי המשלוח.

בכל מקרה אין לחתום על תעודת המשלוח כאילו נתקבל המטען בשלמות - אלא אם נבדק וכך הדבר. חתימה על תעודת המשלוח כאילו המטען נתקבל בשלמות, מהווה עילה  לטענה משפטית שכאילו הפגיעה לא נגרמה קודם להגעת המטען ליעדו.

 • במקרה של נזק/חוסר המתגלה בעת מסירת המטען ליעדו.
  יש לבדוק ולציין את עובדת היות המטען פגוע על גבי תעודת המשלוח.

במקרה שלא ניתן לקבוע את ממדי הפגיעה בעת המסירה, יש לכמת את ממדי האובדן בהקדם וללא דיחוי. על פי הנחיות המבטחים בין אם כללית ובין אם אד-הוק, יתכן שיהיה צורך במינוי שמאי כדי לתעד ולכמת את מאפייני הפגיעה וממדיה.

חובה ליידע את גורמי ההובלה השונים בדבר הנזק ולהחזיקם אחראים - במקרה הצורך ולפי הנחיית השמאי יזומן גורם הנזק משוער להשתתף בשמאות משותפת.

הגדרות - איפיון סיבת הנזק וגורמיו, שיוך לגוף האחראי וכימות מידת השיפוי
שלב זה יבוצע בעזרת שמאי מומחה לטיפול בנזקי מטענים

 • איפיון סיבת הנזק וגורמיו, שיוך לגוף האחראי.
  כדי שניתן יהיה לטפל בפגיעה הן במישור הטכני והן לצורך ההכרה בתביעה על ידי המבטח יש צורך לאפיין את גורם הנזק וסיבתו. הן כדי שהמבטח יוכל להחליט בדבר הכיסוי והן לצורכי שיבוב. למשל נזק מים שתוצאתו ריקבון והתפוררות יכול להגרם על ידי מי-ים שחדרו למכולה דרך חור בגגה, שזהו סיכון מכוסה וניתן לראות במוביל שהוא בעל המכולה, אחראי לנזק. אולם אם נזק המים נגרם מהתעבות בתוך המכולה - הנזק, ככלל, אינו מכוסה והאחריות כנראה על הספק (זוהי דוגמא להמחשה בלבד והמסקנות אינן מחוייבות המציאות בכל מקרה).
  במקרה של ביטוח לפי תנאי המכון"A" (כל הסיכונים), הנחת המוצא שהנזק נגרם מסיכון מכוסה - חובת ההוכחה שהגורם מוחרג על פי תנאי הפוליסה - מוטל על המבטח.
 • כימות האובדן - מידת השיפוי
  חובת התובע להוכיח את נזקו. לצורך כך יש לבצע בדיקות המלוות על ידי שמאי מומחה.
  יתכן ויהיה צורך לבצע מיון בין תקין, פגוע ועל פי מידת הפגיעה, קביעה כמותית על פי שקילה או ספירה.
  במקרים של ציוד, מכונות וחלקים ומכלולים מכניים, חשמליים ואלקטרוניים יש צורך לעיתים בבדיקות שמישות.
  במקרים של חומרים כימיים, מוצרי מזון ותרופות - יתכן צורך בבדיקות מעבדה
  כל סוג של טובין ונזקיו כל נזק ושיטת כימותו.

מיטוב - צעדים להטבת הפגיעה - תרופות והשבת המצב לקדמותו
מטען שנפגע מחייב מעשים הכרוכים בעלויות כספיות או מהווה הפסד כספי - אלה מוכרים בביטוח ימי והנם ברי שיפוי. 

 • הוצאות מיוחדות -  לרב, בטרם הגעת המטען ליעדו כמו פעולות מנע ומזעור, דין וטורח, והשתתפות בג'נרל אוורג'.
 • עלויות תיקון - לאחר בחינת השיטה והעלויות - במדה שניתן טכנית וקיימת כדאיות כלכלית.  
 • פחת ערך - כשהמטען פגום מלשמש למטרה לה נועד, או בהעדר חלופות תיקון או בנוסף לתיקון, ניתן לקבוע בשיטות שונות שהמטען פחת בערכו. השווי היחסי של הפחתת הערך מסכום הביטוח -בר שיפוי מהמבטח
 • אובדן כליל - כשעלויות תיקון עולות על השווי המתוקן, או במקרים דומים יחשב המטען כאובדן כליל להלכה-  למעט ערך ניצולת. יתכנו הגדרות נוספות לאובדן כליל, כמו אובדן כליל למעשה (כשהרכוש המבוטח אבד לעד מבלי שוב) או אובדן כליל מוסכם (כשהצדדים מסכימים שהאובדן מוחלט אם כי אינו בתחום ההגדרות על פי דין)       
הגשת התביעה ומסמכים תומכים

כל תביעה המוגשת בגין פגיעה במטען בהובלה, כנגד המבטח או כנגד צד ג', חייבת להיות נתמכת במסמכים נלווים. חלק מהמסמכים הם מסמכי חובה הנדרשים בכל תביעה וחלקם דרושים על פי העניין.
את המסמכים יש להמציא דרך סוכן הביטוח או ישירות, לידי השמאי המטפל בתביעה, או במקרה שהתביעה אינה בטיפול שמאי, לידי המבטח.

לרשימת המסמכים המלאה לחץ כאן

על פי הנוהג הקלאסי בביטוח ימי, דוח השמאי בצרוף כל המסמכים הנדרשים נמסר לתובע כנגד תשלום וזה ממציאם לידי המבטח המשפה את התובע בסכום התביעה המאושר ובנוסף מחזירים את דמי השמאות (באם התביעה מכוסה).

בפועל כנהוג בישראל דהיום, ממציא השמאי ישירות למבטח, את דוח השמאות ומצרף אליו את מסמכי התביעה שקיבל מהמבוטח, וזה נושא בשכר טרחתו.

 

 

דיון בתביעה, תיאומה וסילוקה - ע"י המבטח (יידון בנפרד)

 

.
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר